2006/274/EÜ: Komisjoni otsus, 6. aprill 2006 , milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses klassikalise sigade katkuga Saksamaal ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/254/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1556 all) (EMPs kohaldatav tekst)