Sprawa T-439/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 maja 2006 r. — Eurohypo przeciwko OHIM (EUROHYPO) (Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy EUROHYPO — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Art. 7 ust. 1lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Badanie stanu faktycznego z urzędu — Art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 — Okoliczności faktyczne przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem — dopuszczalność)