Υπόθεση T-439/04: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 3ης Μαΐου 2006 — Eurohypo κατά ΓΕΕΑ (Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα EUROHYPO — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 — Αυτεπάγγελτη εξέταση των πραγματικών περιστατικών — Άρθρο 74, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 — Παραδεκτό πραγματικών στοιχείων που υποβάλλονται για πρώτη φορά ενώπιον του Πρωτοδικείου)