Sag T-439/04: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 3. maj 2006 — Eurohypo mod KHIM (EUROHYPO) (EF-varemærker — ordmærket EUROHYPO — absolutte registreringshindringer — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 — antagelse til realitetsbehandling af faktiske omstændigheder, der er fremlagt for første gang for Retten)