Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda) 9. juuni 2005. aasta kohtuasjas C-270/03: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Jäätmehooldus — Direktiiv 75/442/EMÜ, muudetud direktiiviga 91/156/EMÜ — Jäätmete vedamine ja kogumine — Artikkel 12)