Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Ühenduse Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade kava rakendamine - Ettevõtete üleminek - Järjepidevus läbi uue alguse