Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9907 — Exclusive Networks/Veracomp Business) (Text s významom pre EHP) 2021/C 3/05