EÜ asutamislepingu artikli 95 lõike 4 kohaselt esitatud teatis loa taotlemise kohta ühenduse ühtlustamismeetme sätetest kõrvale kalduvate siseriiklike õigusaktide kohaldamise pikendamiseks (EMPs kohaldatav tekst)