2006/540/EÜ: Komisjoni otsus, 11. aprill 2006 , oluliseks kasutuseks lubatud kontrollitavate ainete koguste jaotamise kohta ühenduses 2006. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1483 all) (EMPs kohaldatav tekst)