Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu võetava seisukoha kohta ELi-ICAO ühiskomitees seoses otsusega võtta vastu Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vahelise koostöömemorandumi (millega luuakse tõhustatud koostöö raamistik) lisa lennuliikluse korraldamise kohta$