Απόφαση αριθ. 68/2019 της Μεικτής Επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την καταχώριση φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο τομεακό παράρτημα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [2020/223]