Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2240/2004, 15. detsember 2004, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 975/1999, millega nähakse ette nõuded selliste arengukoostöömeetmete rakendamise kohta, mille eesmärk on aidata kaasa üldisele eesmärgile arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriiki ning austada inimõigusi ja põhivabadusi