Vec C-500/18: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Cluj – Rumunsko) – AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Trhy s finančnými nástrojmi – Smernica 2004/39/ES – Pojmy „drobný klient“ a „spotrebiteľ“ – Podmienky dovolávania sa postavenia spotrebiteľa – Určenie právomoci rozhodnúť o návrhu)