Komisjoni otsus, 30. jaanuar 2004, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ nõudeid mitte rahuldava liigi Vicia faba L. teatavate seemnete ajutine turustamine (teatavaks tehtud numbri K(2004) 161 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2004/130/EÜ)