Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ, eesmärgiga kohandada seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD))