Komisjoni otsus, 28. august 2001, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid nõudepesumasinatele (teatavaks tehtud numbri K(2001) 2600 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2001/689/EÜ)