2003/118/ΕΚ: Απόφασᄋ αριθ. 4/2002 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Βουλγαρίας, της 20ής Νοεμβρίου 2002, για τροποποίηση, μέσω της σύστασης μεικτής συμβουλευτικής επιτροπής μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της βουλγαρικής επιτροπής συνδέσμου για τη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, της απόφασης αριθ. 1/95 για την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του συμβουλίου σύνδεσης