Mål C-477/04: Beslut av domstolens ordförande av den 12 januari 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Italien