Komission asetus (EY) N:o 1075/2004, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi