Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1075/2004 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών