2014/945/EL: Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2014 , milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva, kõrge patogeensusega linnugripiga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2014) 10261 all) EMPs kohaldatav tekst