2010/793/EL: Komisjoni otsus, 20. detsember 2010 , millega muudetakse otsust 2005/1/EÜ Tšehhi Vabariigis kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta seoses selliste rümpade esitusviisiga (teatavaks tehtud numbri K(2010) 9187 all)