Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2014. aasta resolutsioon komisjoni 13. detsembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1337/2013 kohta, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 kohaldamiseks seoses värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha päritoluriigi või lähtekoha tähisega (2014/2530(RSP))