Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2010 финансова година