RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Türgist imporditavat oliiviõli ja muid põllumajandustooteid käsitlevaid nõukogu määruseid (EÜ) nr 2008/97, (EÜ) nr 779/98 ja (EÜ) nr 1506/98 seoses komisjonile antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)) Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Raportöör: Vital Moreira