Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1214, 21. august 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liigi Ulmus L. puidu ja teatavate Iisraelist pärit liikide Albizia julibrissin Durazzini ja Robinia pseudoacacia L. istutamiseks ettenähtud taimedega