Kohtuasi C-588/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. veebruari 2014 . aasta otsus (Arbeidshof te Antwerpen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Lyreco Belgium NV versus Sophie Rogiers (Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 96/34/EÜ — Raamkokkulepe lapsehoolduspuhkuse kohta — Klausel 1 ja klausli 2 punkt 4 — Osalise ajaga lapsehoolduspuhkus — Töötaja töölepingu ülesütlemine ilma mõjuva või piisava põhjuseta — Kindlasummaline ülesütlemishüvitis lapsehoolduspuhkuse kasutamise tõttu — Hüvitise arvutamise alus)