Kohtuasi C-2/19: Euroopa Kohtu (esimene koda) 26. märtsi 2020. aasta otsus (Riigikohtu eelotsusetaotlus – Eesti) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: A. P. (Eelotsusetaotlus – Raamotsus 2008/947/JSK – Kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste vastastikune tunnustamine – Kohaldamisala – Kohtuotsus, millega on mõistetud täitmisele mittepööratud vabadusekaotuslik karistus – Tingimuslik meede – Kohustus hoiduda uue kuriteo toimepanemisest – Seadusest tulenev kohustus)