Υπόθεση C-137/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 5ης Νοεμβρίου 2014 [αίτηση του Bayerisches Verwaltungsgericht München (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Herbaria Kräuterparadies GmbH κατά Freistaat Bayern [Προδικαστική παραπομπή — Γεωργία — Κοινή γεωργική πολιτική — Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 — Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο στ' — Χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων και ουσιών κατά τη μεταποίηση τροφίμων — Απαγόρευση της χρησιμοποιήσεως ανόργανων ουσιών, βιταμινών, αμινοξέων και μικροθρεπτικών στοιχείων εάν τούτο δεν επιβάλλεται εκ του νόμου — Προσθήκη γλυκονικού σιδήρου και βιταμινών σε βιολογικό ποτό — Χρησιμοποίηση ανόργανων ουσιών, βιταμινών, αμινοξέων και μικροθρεπτικών στοιχείων — Απαιτούμενες ποσότητες προκειμένου να επιτραπεί η πώλησή του ως συμπλήρωμα διατροφής, με ισχυρισμό διατροφής ή υγείας ή ως τρόφιμο που προορίζεται για ειδική διατροφή]