Υπόθεση C-378/06: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Conseil d'Etat (Bέλγιο) στις 15 Σεπτεμβρίου 2006 — Clear Channel Belgium S.A. κατά του Δήμου της Λιέγης