Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1861, 31. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/587, et täpsustada, kas kõnealuse rakendusotsuse kohaldamisala hõlmab teatavatesse sõidukivälise laadimiseta M1-kategooria hübriidelektrisõidukitele paigaldatud valgusdiood-välisvalgusteid (EMPs kohaldatav tekst)