Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule - Omavahendite ja kulukohustuste assigneeringute ülemmäärade kohandamine vastavalt otsusele võtta kaudselt mõõdetavaid finantsvahendusteenuseid (FISIM) arvesse omavahendite kindlaksmääramise eesmärgil