Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon#KOLMAS OSA - LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED#II JAOTIS - KAUPADE VABA LIIKUMINE#2. peatükk - Tollikoostöö#Artikkel 33#(endine EÜ asutamislepingu artikkel 135)