Vec C-59/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Bundesgerichtshof z 2. decembra 2004, ktorý súvisí s konaním: Siemens AG proti VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH