lieta C-59/05: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar 2004. gada 2. decembraBundesgerichtshof rīkojumu lietā Siemens AG pret VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH