Αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του τρίτου μέρους της συμφωνίας: Συνεργασία στον τομέα επιβολής του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 2021/C 117 I/02