Απόφαση (ΕΕ) 2019/1905 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία καλείται η Επιτροπή να υποβάλει μελέτη σχετικά με τις επιλογές της Ένωσης όσον αφορά την επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, καθώς και πρόταση, εφόσον κριθεί σκόπιμο βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης