Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1068, annettu 15 päivänä toukokuuta 2020, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 liitteiden I ja V muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)