Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1068, 15. mai 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa (EMPs kohaldatav tekst)