Orbteoste lubatud kasutusviisid ***I Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))#P7_TC1-COD(2011)0136 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012 . aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/…/EL orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta