Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1758 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu (ES) č. 1251/2008, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho korunných dependencií do zoznamu tretích krajín, území, oblastí alebo priestorov, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok živočíchov akvakultúry do Európskej únie (Text s významom pre EHP)