Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1758 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai iecirkņu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest akvakultūras dzīvnieku sūtījumus, groza Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)