Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1758, 23. oktoober 2019, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1251/2008 III lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Briti kroonile alluvate alade lisamisega selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetellu, kust on lubatud Euroopa Liitu sisse tuua vesiviljelusloomade partiisid (EMPs kohaldatav tekst)