Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8692 — Saica / Emin Leydier) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )