Komisjoni rakendusotsus, 28. november 2012 , milles käsitletakse 2013. aasta töökava vastuvõtmist ühenduse tervisevaldkonna teise tegevusprogrammi raames (aastateks 2008–2013), kõnealuse programmi meetmete rahalise toetusega seotud valiku-, toetuse andmise ja muid kriteeriume ning ELi makset seoses Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise piiramise raamkonventsiooniga (rahastamisotsus)