Kohtujuristi ettepanek - Cruz Villalón - 7. oktoober 2010. # DHL Express France SAS versus Chronopost SA. # Eelotsusetaotlus: Cour de cassation - Prantsusmaa. # Intellektuaalomand - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikli 98 lõige 1 - Ühenduse kaubamärkide kohtu seatud keeld rikkuda kaubamärgist tulenevaid õigusi - Territoriaalne kohaldamisala - Niisuguse keeluga kaasnevad sunnimeetmed - Mõju muude liikmesriikide territooriumil kui riik, mille kohus asja menetleb. # Kohtuasi C-235/09. DHL Express TITJUR