KOMISJONI ARVAMUS Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 7 punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuse kohta nõukogu seisukohas seoses järgmise ettepanekuga: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta