SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej unijny tymczasowy dokument podróży i uchylającej decyzję 96/409/WPZiB (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)) Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Sprawozdawczyni: Kinga Gál