Komisjoni määrus (EL) 2015/1940, 28. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tungaltera sklerootsiumide piirnormidega teatavates töötlemata teraviljades ning seiret ja aruandlust käsitlevate sätetega (EMPs kohaldatav tekst)