Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6003 — Renco Group/Body Systems) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ